Header Ads

ชุมพร พัฒนาฝีมือแรงงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรจัดพิธีมอบวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือสมรรถนะแรงงาน  สาขา การแปรรูปและถนนอมอาหาร ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 20 คน โดยการฝึกผู้เข้ารับกาฝึกได้รับความรู้ และปฏิบัติการแปรรูปและถนอมอาหารคาวและหวาน เช่น ไส้กรอกอีสาน หมูสวรรค์ น้ำผลไม้ ผลไม้แช่อิ่ม เป็นต้น  รวมถึงการคิดต้นทุน ราคาจำหน่าย ช่องทางการตลาด


นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19  แรงงานในระบบและนอกระบบได้รับผลกระทบทั้งถูกเลิกจ้างและให้พักงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือแรงงานดังกล่าว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรจัดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในหลากหลายสาขา โดยเป็นการอบรมฟรีและมีเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้รับการฝึกวันละ 150 บาท ตลอดหลักสูตร สำหรับผู้ผ่านการฝึกจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบให้ด้วย
อบรมฟรี/มีเบี้ยเลี้ยงให้ตลอดหลักสูตรวันละ 150 บาท ผู้เข้ารับการฝึกสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ >>>สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร โทร.0 7755 3008-9 ต่อ 13 ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.