Header Ads

วางมาตรการเข้มรถไฟสายเหนือพร้อมเพิ่มขบวนรถหลังวิกฤโควิด-19สถานีรถไฟจังหวัดนครสวรรค์ยังวางมาตรการเข้าผู้โดยสารรถไฟ  ในขณะที่สายเหนือเพิ่มเที่ยวเดินรถ 6 ขบวนตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2563เป็นต้นไป
เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟจังหวัดนครสวรรค์ยังคงวางมาตรการเข้มป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งบริเวณสถานีและบนขบวนรถ การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน /นั่ง ให้ชัดเจน ทั้งที่สถานีและขบวนรถ โดยจำกัดการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เมื่อจำหน่ายเต็มตามที่ระบุแล้ว จะไม่จำหน่ายตั๋วอีกรวมทั้งตั๋วไม่มีที่นั่ง (ตั๋วยืน) และการงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ  พร้อมทั้งกำชับผู้โดยสารต้องลงทะเบียนก่อนซื้อตั๋วเดินทางก่อนขึ้นขบวนรถ  ในขณะที่หากผู้โดยสารที่เดินทางไกลเกินกว่า 3 ชั่วโมง ให้เตรียมอาหารไปรับประทานเอง และดำเนินการติดตั้ง แอปพลิเคชั่น (application) “ไทยชนะ” ที่สถานีและบนขบวนรถ (เป็นรายตู้/โบกี้) เพื่อใช้ควบคุมการเข้าออกของผู้โดยสารที่มาใช้บริการผ่าน Check-in และ Check-out จากแอปพลิเคชั่นดังกล่าวด้วย 
ล่าสุดการรถไฟแห้งประเทศไทยได้เพิ่มขบวนรถในเส้นทางสายเหนือสายเหนือ เที่ยวไป จำนวน 6 ขบวนในวันนี้เป็นวันแรก  ส่วนเที่ยวกลับให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จำนวน 4 ขบวน!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.