Header Ads

***น่าน -สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน** "รุกปั้นช่างสีรถยนต์สู่ตลาดแรงงานน่าน"
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วย นายนพดล วันควร ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานชัย ออโต้คาร์  เปิดฝึกอบรม  " สาขาการพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะ ระบบซ่อมด่วน"  โดยความร่วมมือ ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานชัย ออโต้คาร์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563 จำนวน 20 คน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานชัย ออโต้คาร์ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผอ.สนพ.น่าน. ได้กล่าวเพื่มเติมว่า..ช่างพ่นสีรถยนต์เป็นช่างที่ขาดแคลนเป็นอย่างมากในงานอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จะต้องมีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเป็นอย่างมาก ทาง สนง.น่าน. จึงร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานชัย ออโต้คาร์ ดำเนินการอีกทั้ง ยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก และ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
!!!!อัมพณ จับศรทิพย์0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.