Header Ads

อุบลฯ ขับเคลื่อน “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”ในท้องถิ่นและชุมชน

                   
       
  ที่ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์   วิฑูรย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้โอวาทในการขับเคลื่อน  “1  คน  1  ตำบล  ร่วมใจ  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”ในท้องถิ่นและชุมชน     เพื่อสร้างการเติบโตบนพื้นฐานสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำพาจังหวัดอุบลราชธานีไปสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
              จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอก  เพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามโครงการ  “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”  จำนวน  219 อัตรา เพื่อดำเนินการสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย สำรวจแปลงเกษตรในพื้นที่ประสบภัยนอกเขตชลประทาน (ภัยแล้ง/น้ำท่วม)/ สำรวจโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำที่ชำรุดเสียหาย/สำรวจบ่อบาดาลสาธารณะที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซม/  สำรวจการจัดการขยะ/ สำรวจพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ต้องการอนุรักษ์ฟื้นฟู /สำรวจชนิดพันธุ์ไม้ที่ต้องการ/สำรวจข้อมูลเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำรวจข้อมูลอื่น ๆ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความต้องการของชุมชน/พื้นที่และ ส่งรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงานให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี อย่างถูกต้องและครบถ้วน
            ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยเวลาและความร่วมมือจากคนในชุมชนซึ่งลำพังเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างเดียวคงทำให้สำเร็จทั้งหมดไม่ได้ กลไกที่สำคัญที่ทำให้ทำงานสำเร็จได้ จำเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลที่เป็นจริงจากคนในพื้นที่และให้เป็นผู้ช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อยู่อาศัยของตน สนับสนุนช่วยเหลือภาครัฐ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลให้มีความยั่งยืนต่อไป
 ส.ปชส.อุบลราชธานี​ ข่าว/ภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.