Header Ads

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ประชุม พิจารณาประกาศและคำสั่งของจังหวัดฯ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัส covid-19


 วันนี้ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 17/2563 เพื่อติดตาม ผลการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ระยะที่ 4 และเพื่อพิจารณาประกาศ และคำสั่งของจังหวัดนครสวรรค์ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 5  ตามที่ ศบค.(ส่วนกลาง) กำหนด โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ เรื่องประกาศและคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์   ดังนี้
1) ให้เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำรายละเอียด ตามข้อกำหนดของ ศบค.กลาง ในเรื่องที่ยังคงปฏิบัติ และเรื่องที่มีการยกเลิก เพื่อพิจารณาจัดทำประกาศและคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ให้สอดคล้องกับหลัก ระเบียบ กฎหมาย และข้อกำหนดของทางราชการ
2) ให้คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่กำหนดให้ประชาชน สวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เข้าสู่สถานที่/กิจกรรม และสถานที่ที่มีชุมนุมชน  ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป 
3) มติที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอ เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Award 2020  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ได้เน้นย้ำมาตรการในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อย่างเข้มงวด "ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก " โดยเฉพาะสถานที่ กิจการ กิจกรรม ที่เปิดให้บริการ ตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 4 เช่น สระว่ายน้ำ ,ตลาด และพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล แล้วพบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการไม่ครบ 100% ขอให้มีการติดตามประเมินผลซ้ำ เพื่อกำกับให้ปฎิบัติตามมาตรการฯ  โดยขอทุกคนจะต้องตระหนักและ สำนึกตลอดเวลาว่าจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  ล้างมือบ่อยๆ  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค เป็นการปฏิบัติตัวตามวิถีใหม่ New Normal  ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง   โดยเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์   ติดตามและประเมิน กิจกรรม กิจการ สถานที่ ที่กำลังจะเปิดให้มีการผ่อนคลายในระยะที่ 5  เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานบริการที่คล้ายกันนี้  ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด   และในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นี้ จะเปิดเทอม ก็ขอให้ทำความสะอาดสถานศึกษา โรงเรียน ด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นผิวสัมผัส ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อความปลอดภัย พร้อมกับให้ครู นักเรียนทุกคน มีหน้ากากอนามัยใช้ให้ครบ 100% และให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการ ฯ อย่างเคร่งครัด

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.