Header Ads

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ตรวจสอบและกำกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน COVID-19 โรงเรียนในสังกัดเตรียมการเปิดการเรียนการสอน พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียนลงทะเบียนการเข้า-ออก ผ่าน การ Scan QR Code ไทยชนะ หรือ App ไทยชนะ


นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามข้อปฎิบัติ มาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนหลังกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดภาคเรียนทั่วประเทศ 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้  จากการเปิดเผยของนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  บอกว่าในขณะนี้ได้วางมาตรการให้กับโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลอย่างเข้มขันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยใช้ 6 มาตรการคือ
1.การให้มีจุดคัดกรองวัดไข้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง
2.การให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และการจัดหาหน้ากากฯให้เพียงพอแก่นักเรียน
3.การจัดให้มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์
4.การเว้นระยะห่าง ทั้งในช่วงเวลาอาหารกลางวัน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ
5.การทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องเรียน และบริเวณภายนอกอาคารเรียนอย่างสม่ำเสมอ
6.มาตรการลดความแออัด ทั้งการปรับการจัดวางโต๊ะเรียน และการให้ผู้ปกครองรับเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็กกลับในช่วงเวลาบ่าย
พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียนลงทะเบียนการเข้า-ออก บริเวณโรงเรียนผ่าน การ Scan QR Code “ไทยชนะ” หรือ App “ไทยชนะ” ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญอย่างหนึ่งของภาครัฐ ในการที่จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึง ช่วงเวลา กิจกรรม สถานที่ที่เกี่ยวข้องหากพบผู้ติดเชื้อเพื่อให้สามารถดำเนินการจำกัดการแพร่ของเชื้อไวรัส และแจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.