Header Ads

คณะกรรมการโรคติดต่อ เมืองสี่แคว ประชุมพิจารณา ประกาศและคำสั่งของจังหวัด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัส covid-19 (ระยะที่ 4)เวลา 09.00 น . นายอรรถพร  สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์  ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 16/2563 เพื่อพิจารณาประกาศและคำสั่งของจังหวัดนครสวรรค์  ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัส COVID-19 ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 10) ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  โดยที่ประชุมได้พิจารณา ประกาศและคำสั่งของจังหวัดตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ( ฉบับที่ 10 ) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563  โดยมีเรื่องการยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23:00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป  การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563  การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต กิจกรรมด้านการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพหรือการสันทนาการ การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบซึ่งให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเจ้าของเป็นผู้จัดการสถานที่ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่จังหวัดกำหนดทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์  ขอให้ทีมตรวจติดตามประเมิ น ตามมาตรการด้านสถานศึกษา ติดตามดูแล วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิค  มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและ เอกชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยขอให้เพิ่มจำนวนคณะทำงานในชุดที่ 7 ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุน  อ.ส.ม. ช่วยดำเนินการตามจุดคัดกรอง สนับสนุนโรงเรียน สถานศึกษา ในช่วงแรกของการเปิดภาคเรียน เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ท้องถิ่นจังหวัด สนับสนุนหน้ากากผ้า สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ที่ยังขาดแคลนหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย  การจัด  จัดระเบียบรถ รับส่งนักเรียน ให้เป็นไปตามมาตรการ Social distancing  ด้วย 
สำหรับมาตรการผ่อนคลายในเรื่องของการเดินทางข้ามเขตจังหวัดของประชาชน ที่ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ที่ประชุมมีมติ คือ กรณีที่มีผู้เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง  ก่อน วันที่ 15 มิถุนายน 2563 กักตัวตามมาตรการ 7 วัน ที่ Local Quarantine  หากไม่พบเชื้อ ให้กลับไปกักตัวที่ต่อที่บ้านอีก 7 วัน ส่วนผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด เข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ หลังวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ไม่ต้องกักตัว แต่ขอให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ติดตามดูแลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID-19  ต่อไป

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.