Header Ads

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานในภูมิภาค ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


          นางกมลพร  คำนึง  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี   กล่าวว่า  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563  กิจกรรมนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายการเงินสำรองจ่าย  เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ที่จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนของรัฐบาล  โดยกำหนดนำสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน  19 คน  ลงพื้นที่ติดตามโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกห้วยผับ บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 12  ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชนในอำเภอสำโรงซึ่งไม่มีลำน้ำไหลผ่านในฤดูแล้ง จึงได้เสนอโครงการขุดลอกห้วยผับ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  มีความกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3.50  เมตร  ซึ่งภายหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรในตำบลสำโรง 863 ไร่ ประชาชน 78 ครัวเรือน มีน้ำกินน้ำใช้และน้ำทำการเกษตรตลอดทั้งปี สำหรับทำนา ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 

 จากนั้น  ได้นำคณะสื่อมวลชนติดตามความพร้อมในการดำเนินโครงการขุดลอกห้วยสาธารณะ (ลำห้วยโพธิ์) บ้าน     นาโพธิ์ หมู่ 2 ต.นาโพธิ์  และโครงการขุดลอกสระน้ำดอนปู่ตา บ้านนาโพธิ์พัฒนา หมู่ 10  ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี  ซึ่งเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของราษฎรในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก หากมีการขุดลอกและจัดทำแหล่งเก็บกักเก็บน้ำจะส่งผลให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ  สำหรับการปลูกข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ดังกล่าว
 !!!!!ส.ปชส.อุบลราชธานี​ ภาพ/ข่าว
อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.