Header Ads

****สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน****


วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ (เข้าระบบประกันสังคมมาตรา 33) จำนวน 21 คน ในระหว่างวันที่ 6-7, 20-21และ 27 มิถุนายน 2563 และจะดำเนินการทดสอบในที่ 4-7 กรกฏาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ทั้งนี้การฝึกอบรมและทดสอบในสาขาดังกล่าวเป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.