Header Ads

เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ส่งมอบบ้าน "กาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส อ.แม่วงก์ วันนี้ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน "กาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส  พร้อมด้วย นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรค์ นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายเชลงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เลขานุการเหล่ากาชาด ที่ปรึกษา ผู้ช่วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมมอบบ้านในโครงการ กาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส  ให้กับ นายนิรัตน์ ปัญจนา อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการส่งมอบหลังที่ 2 ของโครงการฯ โดยใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัด มีแผนส่งมอบทั้งสิ้นจำนวน 15 อำเภอๆ ละ 1 หลัง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สืบสานโครงการอันเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ได้ออกแบบบ้าน การก่อสร้าง นายอำเภอ ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสำรวจคัดเลือกผู้เดือดร้อน การดำเนินงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.