Header Ads

ชาวบ้าน เจาะบ่อบาดาลแบบนี้ภูมิปัญญาชาวบ้าน สู้ภัยแล้งเกษตรกรเร่งเจาะบ่อบาดาลสู้ปัญหาภัยแล้ง   คาดภัยแล้งยาวนานต้องช่วยเหลือตัวเอง
ชาวนาในพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลเขาดิน  อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเล็ก เพื่อไว้ใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคและสำหรับทำการเกษตร หลังจากที่ผ่านมาในพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมานาข้าวที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งในขณะที่ฤดูกาลนี้ยังไม่สามารถทำนาได้เนื่องจากขาดแคลนน้ำ  ชาวนาในพื้นที่บอกว่าแม้ในพื้นที่จะอยู่ในเขตชลประทาน ห่างจากแม่น้ำปิงไม่กี่กิโลเมตร  แต่แม่น้ำปิงก็ลดระดับจนต่ำกว่าปากคลองสาขาอย่างมาก ทำให้น้ำไม่ไหลเข้าคลองสาขา  จึงไม่มีน้ำใช้สำหรับทำนามานานกว่า 1 เดือนแล้ว  ซึ่งนาข้าวบางแปลงขาดน้ำยืนต้นแห้งตาย  ขาดทุนและได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากและคาดว่าปัญหาภัยแล้งนี้จะยาวนานออกไปอีกหลายเดือน เบื้องต้นจึงต้องแก้ปัญหาโดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลลึกประมาณ 12 เมตร เพื่อสูบน้ำขึ้นมาทำนาข้าวโดยเฉพาะ   แม้ว่าจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นไปอีกแต่ก็ยังดีกว่ารอช่วงหน้าน้ำ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีน้ำทำนาเมื่อไร
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.