Header Ads

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏ นว. จัดเสวนา “การจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสู่สากล”


   29 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เป็นประธานเปิดโครงการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต และการวิจัย “การจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสู่สากล”  ณ ห้องประชุมชอนตะวัน  อาคาร 15 ชั้น 4 โดยมี ผศ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ  รองคณบดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต และการวิจัยในประเด็น “การจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสู่สากล”  จึงจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและร่วมกันเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ   โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ทันตแพทย์สมยศ นะลำเลียง ประธานสภาหอการจังหวัดนครสวรรค์ นางวาสนา อัศรานุรักษ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ นายปิยชาติ  อ้นสุวรรณ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครสวรรค์  โดยมี ผศ.ดร.วรวิทย์ นพแก้ว เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีคณาจารย์เข้าร่วมเสวนา จำนวน 100 คน
   สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้   เพื่อเป็นการแลกปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการในการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้อย่างมีระบบ นอกจากนี้ยังให้สาขาต่าง ๆ ได้จัดระบบการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง
   ในการเสวนาครั้งนี้  ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรอย่างครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านความรู้ในท้องถิ่น ด้านความรู้ทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และด้านสื่อสารมวลชน  ทำให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้รับความรู้  แนวทางการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การปรับเปลี่ยนวิธีการสอน รวมถึง แนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตให้มีคุณภาพสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น  และสังคม ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอีกด้วย

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.