Header Ads

เมืองสี่แคว เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว


วันนี้ 30 มิถุนายน 2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ให้แก่ครอบครัว นายสวอง สุรินทร์ดอนคา อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในกิจกรรมในวันนี้ โดยมีนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รายงานถึงวัตถุประสงค์ โครงการกาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่มอบให้แก่ครอบครัว นายสวอง สุรินทร์ดอนคา และครอบครัว ในวันนี้ว่า ครอบครัวของนายสวอง สุรินทร์ดอนคา เป็นครอบครัวผู้ยากไร้ ไม่มีบ้านเป็นของตนเองที่ผ่านมาต้องเช่าบ้านเค้าอยู่มาโดยตลอด ซึ่งครอบครัวนี้มีสมาชิกร่วมอาศัยอยู่ 6  คน คือ นางสาวจำปา  สีบาใส อายุ 93 ปี นางหล้า สุรินทร์ดอนคา อายุ 52 ปี นายพลฤทธิ์สุรินทร์ดอนคา อายุ 20 ปี นางสาวภัคจิรา สุรินทร์ดอนคา อายุ 16 ปี และเด็กหญิงรัตนพรสุทธิสาร อายุ 9 ปี การก่อสร้างบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส หลังนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณ 150,000 บาท โดยมี ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และจิตอาสาพระราชทาน ตำบลเขาดิน มาช่วยกันก่อสร้างบ้านจนสำเร็จ สมบูรณ์ นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือดูแล ด้านการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงเป็ด ไก่ ส่งเสริมการปลูกผักและไม้ผลยืนต้น นอกจากนั้น กาชาดจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเก้าเลี้ยว ยังได้สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเลี้ยงชีพและพึ่งพาตนเองได้ต่อไป


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0616525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.