Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


วันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 24 คน โดยได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบ e-Testing ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีผู้ผ่านภาคความรู้ จำนวน 11 คน จะทดสอบภาคความสามารถในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้การทดสอบในสาขาดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.