Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว จัดโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด


ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว เวลา 09.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเก้าเลี้ยว กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการบรรยายให้ความรู้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และชุมชน โดยให้รู้ถึงพิษสงของยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมโครงการนี้ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 100  คน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว โดยมีวิทยากรภาคปฏิบัติ จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเลี้ยว มาบรรยาย และสอนกลยุทธ์ในการใช้อาวุธปืน ที่ถูกต้อง ให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรมครั้งนี้
 
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.