Header Ads

การลงพื้นที่แก้ไขและปรับปรุงระบบ ชลประทานคลองเก้าเลี้ยว


วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว นายคะนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว นายอิสรพงษ์ ศิระบรรจงทราน วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน สำนักบริหารโครงการส่วนวาง โครงการที่ 1 เจ้าหน้าที่ชลประทานจากส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบในสนามจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่ ชลประทานด้วยมีหนังสือจากอำเภอเก้าเลี้ยว ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 เรื่องขอให้มีการดำเนินงานปรับปรุงระบบชลประทานคลองเก้าเลี้ยว เนื่องจากอำเภอเก้าเลี้ยวและเทศบาลเก้าเลี้ยวได้มีการประชุมกับกลุ่มเกษตรกรตำบลเก้าเลี้ยว ตำบลมหาโพธิ ตำบลหนองเต่า และกรรมการบริหารลุ่มแม่น้ำปิง เพื่อพิจารณาดำเนินการปรับปรุงระบบชลประทานคลองเก้าเลี้ยว เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ทั้งภาวะขาดแคลนน้ำและป้องกันภัยจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้อย่างถาวร ซึ่งในการลงพื้นที่ดังกล่าวได้ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการสร้างแก้มลิง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแห้งและน้ำท่วมโดยจะใช้พื้นที่ 870 ไร่ ในหมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อรับน้ำจากคลองกระทิน-คลองบ้านกัลยารัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยรั้ว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า บางส่วน และการบูรณาการร่วมสำรวจคลองส่งน้ำของคลองกระดุม หมู่ที่ 2 ตำบลเก้าเลี้ยว เพื่อดำเนินการก่อสร้างประตูรับน้ำจากแม่น้ำปิง


ซึ่งในการก่อสร้างประตูรับน้ำในครั้งนี้จะมีเกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำในครั้งนี้ถึง 7 หมื่นกว่าไร่ ในพื้นที่ ตำบลเก้าเลี้ยว ตำบล มหาโพธิ ตำบลหนองเต่า  และองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำของคลองหนองดุมรวมถึงคลองสาขาสู่แม่น้ำปิง และที่สำคัญสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในบริเวณพื้นที่โครงการได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการทำให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นที่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการอีกด้วย!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.