Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยวจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเมืองใต้ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเมืองใต้ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการมอบถุงปันสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ การร่วมกันทำความสะอาดภายนอก และภายในอาคาร ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรรัชกาลที่ 8 ทรงสร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษา รวมถึงบำบัดทุกข์ของปวงประชาให้พสกนิกรมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันช่วยอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน ช่วยเหลือ ป้องกันรักษาให้ห่างหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ปวงชนชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิด
!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.