Header Ads

กรุงเทพมหานคร-สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ร่วมคัดเลือกแปลงเป้าหมายโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 นายประชา ตามสมัคร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่คัดเลือกแปลงเป้าหมายโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ และเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สภาพดิน อีกทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เป็นพืชปุ๋ยสดตามแผนงาน แผนการใช้พื้นที่ระดับตำบล ให้เกษตรกรในพื้นที่ แขวงโคกแฝด,คู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นำไปหว่านในพื้นที่ตนเอง เป็นการปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรต่อไป
*ข้อมูลภาพข่าว:สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.