Header Ads

*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานรองรับผู้สูงอายุ ***


เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ  หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า รุ่นที่ 10/2563 ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีทักษะความรู้ด้านอาชีพ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานรองรับผู้สูงอายุ และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขาดแคลนแรงงานที่มีมาตรฐานในกลุ่มอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรม  ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์...
!!!!!ศิริยศ ยั่งยืนศิริ สพร.8 นว. อัมพณ จับศรทิพย์  รายงาน 0886436594!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.