Header Ads

*** สพร. 8 นครสวรรค์ ส่งเสริมภาษาอังกฤษแรงงานนอกระบบ ***


เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ  หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน รุ่นที่ 1/2563 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน  2563 เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีทักษะความรู้ด้านอาชีพ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานรองรับผู้สูงอายุ และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขาดแคลนแรงงานที่มีมาตรฐานในกลุ่มอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรม พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้รับการฝึกฯ ณ อาคารวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาหินกลิ้ง ตำบลเขาหินกลิ้ง อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์...!!!!!ศิริยศ ยั่งยืนศิริ-อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.