Header Ads

โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 ในพื้นที่ภาคเหนือวันที่ 12 มิถุนายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 88 ณ สระว่ายน้ำ ค่ายจิรประวัติ มณฑลทหารบกที่ 31 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน และ พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
 จากสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากฝนทิ้งช่วง อันส่งผลกระทบการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชนในทุกพื้นที่ ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบก จึงมีนโยบายดำเนินการโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นการบรรเทาช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค


สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ นำรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง โดยได้เริ่มดำเนินการโครงการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา โดยได้แจกจ่ายปริมาณน้ำไปแล้วกว่า 4,568,000 ลิตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 15,796 ครัวเรือน


 

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.