Header Ads

"พ่อเมืองสี่แคว" ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอแม่วงก์


    นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลวังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ นายโน้ม ทรายแก้ว อายุ 104 ปี ชราภาพ อยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ต.วังซ่าน โดยอยู่กับภรรยาชราภาพเช่นกัน มีความต้องการการช่วยเหลือได้แก่ เงินสงเคราะห์ครอบครัว เครื่องอุปโภคและบริโภค อีกรายคือ นางสาวแพรว ผดุง  อายุ 27 ปี   บ้านเลขที่ 51/1 หมู่ที่ 1 ต.วังซ่าน มีบุตร 2 คน บุตรคนโตอายุ 10 ปี พิการซ้ำซ้อน ไม่ได้ประกอบอาชีพเพราะต้องเป็นผู้ดูแลบุตร ความต้องการการช่วยเหลือได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภค  เงินสงเคราะห์ครอบครัว ทั้งนี้การเยี่ยมเยือนครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พูดคุยแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ การประสานกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีกำลังใจในการพัฒนาให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตต่อไป


!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.