Header Ads

ชลบุรี - ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมมาตราการ จุดตรวจคัดกรอง โควิด-19 ของท่าเรือแหลมฉบัง


 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของเรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้ามาในน่านน้ำไทย พร้อมตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้าดังสองแห่งในพื้นที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563  และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป จนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้ ด้วยเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ และประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ ขององค์การอนามัยโลก และตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุข

โดยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 ตามมาตรการผ่อนคลายระยะแรก  โดยเข้าตรวจเยี่ยม ที่จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ของเรือแหลมฉบัง ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามาในน่านน้ำไทยพร้อม ได้รับฟังการบรรยายสรุป  โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และ ผู้บริหาร จากหน่วยงาน ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ ทางคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่ห้างสรรพสินค้าจำหน่ายปลีก-ส่ง แม็คโครแหลมฉบัง และ ห้างเทสโก้ โลตัส ฮาเบอร์มอลล์ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี เพื่อให้การดำเนินการตามข้อกำหนดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น

ซึ่งพบว่าห้างสรรพสินค้าจำหน่ายปลีกส่งทั้งสองแห่งได้มีการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19  ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งสองแห่งมีการควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ให้และผู้ใช้บริการ การเว้นระยะห่างในการเลือกซื้อสินค้าและการชำระราคา ได้เป็นอย่างดี ซึ่งถ้าหากพบว่ามีการปล่อยปะละเลยขึ้น อาจจะมีคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงโทษเป็นการเตือนและการสั่งห้ามให้ขายสินค้าต่อไป

ขับเคลื่อนโดย Blogger.