Header Ads

อุบลฯ ฝึกอบรม กลุ่มเกษตรกร กผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้เลี้ยงปลาและแปรรูปจากปลา แปรรูปอาหารสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้สู้ภัย COVID-19( 30  เม.ย.63) นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดการฝึกอบรมโครงการแปรรูปอาหารสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้สู้ COVID-19  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านดอนพอก หมู่ที่   ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี
ด้าน  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทุกระดับ โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหาย พบว่ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้เลี้ยงปลาและแปรรูปจากปลา ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  เพื่อแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้ กลุ่มเกษตรกร /กลุ่มผู้ผลิต   ผู้ประกอบการ OTOP ที่เลี้ยงปลาและแปรรูปจากปลา อำเภอสว่างวีระวงศ์  จำนวน 50 คน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการฝึกอบรมขึ้น เพื่อพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ส่งเสริม เพิ่มช่องทางการตลาด จำหน่ายสินค้าเพื่อหารายได้ บรรเทาความเดือดร้อนสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มและครอบครัวอีกด้วย.

 
!!!!!!ประสัมพันธ์ อุบลราชธานี ข่าว/ภาพ
อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0886436594!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.