Header Ads

ผวจ.นราธิวาส ขอบคุณฮีโร่ชุดขาว Fighting COVID-19 & Thanks for My Heroes ทัพหน้าต่อสู้วิกฤตโควิด-19วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์ อาคารเฉลิมราชย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม Fighting COVID-19 & Thanks for My Heroesโดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ตลอดจน แพทย์ พยาบาล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดนราธิวาส ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์
อย่างใกล้ชิด นับตั้งแต่ ต้นเดือมีนาคมที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ เป็นเวลา 2 เดือนเต็ม ได้รับรู้ถึงความเสียสละ ความยากลำบากในการทำงาน ของบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรองประชาชน เพื่อควบคุม และลดการแพร่ระบาดของโรค ลดอัตราการติดเชื้อ ในชุมชน รวมทั้งการักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้หายจากโรค ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ ทุกท่านในที่นี้ จึงเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง ในความเสียสละ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดูแลผู้ปวย โควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ มาโดยตลอด
    ทั้งนี้ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายภารกิจให้โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับโรพยาบาลสุไหงโก-ลก รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ระดับปาน
กลางถึงรุนแรงมาก โดยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นั้น
เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสำเร็จ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จึงได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ในการรองรับการให้บริการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้มีความเหมาะสม
ปลอดภัย ทั้งกับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ มีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวางระบบการดำเนินงานในการดูแลผู้ป่วย โควิด-19 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ซึ่งนอกจากการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้ว ยังมีการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วย การตวจหาเชื้อ การเยี่ยมบ้าน แม้กระทั่งการดูแลจัดการศพในผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อโควิด-19ตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เลย
 โดยปัจจุบันโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรง จำนวน 2 ราย อาการ
ปานกลาง 8 ราย และผู้ป่วย PUI จำนวน 100 ราย โดยมีบุคลากรทางการแพทย์หมุนเวียนกันในการดูแลผู้ป่วยประมาณ จำนวน 40 คน ประกอบด้วย แพทย์ จำนวน 30 คน พยาบาล จำนวน 146 คน และบุคลากรอื่นๆ จำนวน 218 คน ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากร ที่เสียสละ ในการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง อย่างเต็มกำลังความสามารถ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้จัดกิจกรรม "Fighting COVID-19 & Thanks for my Heroes" ขึ้น เพื่อเป็นการขอบคุณ สร้างขวัญ และกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์โดยการมอบดอกไม้ พร้อมเสียงปรบมือ เพื่อเป็นกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

                                        /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นรำธิวาส...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.