Header Ads

พิจิตร-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด สู้ภัย COVID -19วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์)  โดยมีนางสาวไพรินทร์  สุขเล็ก  สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จังหวัดพิจิตร  ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนที่มีความเดือนร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ณ  สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด


หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าเกษตรราคาประหยัดเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ได้มีการจำหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด  ผลผลิตเกษตรจากสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป เช่น ข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา ไข่ไก่ ไข่เป็ด ผัก  ผลไม้ และปลาทับทิมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง  จากการดำเนินการโครงการสินค้าเกษตรราคาประหยัด ช่วยเหลือสมาชิกประชาชน ร่วมใจสู้ภัย (COVID - 19)  ในครั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกับสหกรณ์และทุกภาคส่วนของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือและร่วมใจในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และได้แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของจังหวัดพิจิตรในระบบสหกรณ์ ซึ่งได้รับผลเป็นอย่างดียิ่ง 
** ข้อมูลภาพข่าว : นางสาวชมัยพร  การสมทรัพย์ /นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.