Header Ads

ดูแลด้วยหัวใจ ครอบครัวกองทัพบกไม่ทิ้งกันวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 85 ณ อนุสรณ์ผู้เสียสละ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ได้รับรายงานจาก พลทหาร พชระ รังไสว กำลังพลของหน่วย ว่าบ้านพักของตน ที่บ้านเลขที่ 164/1 หมู่ที่ 2 ตำบลวังข่อย อำเภอไพสาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย พันโท วรัญชิต หลักหาญ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 จึงได้มอบหมายให้ ร้อยเอก ธนวัฒน์ เรืองดี ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาที่ 2 ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียน และมอบสิ่งอุปโภค บริโภคให้ครอบครัวกำลังพล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกทั้งได้ให้จัดชุดช่างของหน่วย เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านของกำลังพลในทันที และได้ประสานเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มาตรวจสุขภาพให้กับครอบครัวพลทหาร และมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับ พลทหาร พชระฯ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 วัน และเมื่อล่าสุดวันนี้ 22 พฤษภาคม 2563 จากการตรวจสอบบ้านของ พลทหาร พชระฯ พบว่าสถานการณ์ที่บ้าน และชีวิตความเป็นอยู่สามารถดำรงอยู่อย่างราบรื่นเป็นปกติ โดยทางมารดาของพลทหาร ได้กล่าวขอบคุณทางผู้บังคับบัญชา และภาคภูมิใจที่ลูกชายของตนเองได้เข้ามาเป็นทหาร และมาอยู่ในครอบครัวรั้วของชาติเป็นอย่างยิ่ง

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.