Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว จัดวันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อทดแทนสิ่งที่หายไป  วันนี้ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยวร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอเก้าเลี้ยวโดยพระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว /เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว /ท้องถิ่นอำเภอ/พัฒนาการอำเภอ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์/กน.ผญบ.ในตำบลเก้าเลี้ยว /จิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเป็นปอดของชุมชน รักษาระบบนิเวศนะ ปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรป่าไม้จำนวนประมาณ 6 ไร่ และยังส่งเสริมบำรุงศาสนาอีกด้วย ณ บริเวณที่พักสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต หมู่ที่ 1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.