Header Ads

"รองพ่อเมืองปากน้ำโพ" ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่อำเภอชุมตาบงอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เวลา  11.30 น.  นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วยนายอำเภอชุมตาบง  และพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ระดับหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และหมู่บ้าน  โดยให้ข้าราชการทำก่อนเป็นตัวอย่าง ในการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 5  ชนิด  ซึ่งนายอำเภอชุมตาบง ได้เริ่มปลูกแล้ว 6 ชนิด คือ วอร์เตอร์เคส  ผักบุ้งจีน สะระแหน่ โหระพา  หูเสือ และ ต้นหอม  ในพื้นที่บ้านพัก  ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในสุขอนามัยและเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสอดรับแผนของ กระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมโครงการ  "90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”  ให้บรรลุความสำเร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.