Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบทุนอุดหนุน ตาม พรบ.ส่งเสริมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.  นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฎฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 20,000 บาท ให้กับนายวีรวุฒิ บำรุงไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มเชียง เส็ง นครสวรรค์ ซึ่งดำเนินการตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมอมรินทร์ อาคารอำนวยการ ชั้น2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์...

ศิริยศ ยั่งยืนศิริ สพร.8 ข่าว/ภาพ อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.