Header Ads

*** สถาบันพันาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ***


เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ  หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า รุ่นที่ 6/2563 ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีทักษะความรู้ด้านอาชีพ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานรองรับผู้สูงอายุ และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขาดแคลนแรงงานที่มีมาตรฐานในกลุ่มอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรม   ในการนี้ นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช เข้าตรวจเยี่ยม และชื่นชมการฝึกฯ ณ อาคารอเนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์...


!!!!ศิริยศ ยั่งยืนศิริ ข่าว/ภาพ อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0886436594!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.