Header Ads

***สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานรองรับผู้สูงอายุ ***เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ  หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า รุ่นที่4/2563 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีทักษะความรู้ด้านอาชีพ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานรองรับผู้สูงอายุ และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขาดแคลนแรงงานที่มีมาตรฐานในกลุ่มอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรม  ณ  อาคารอเนกประสงค์ หมู่2 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์...


ศิริยศ ยั่งยืนศิริ สพร.8 นว. รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.