Header Ads

"พ่อเมือง"นครสวรรค์ อ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานต่อข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการวันนี้ (29 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และ หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนเมษายน 2563  ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด โดยมี นาย ชัชวาลย์ ฉายะบุตร นายปรีชา เดชพันธุ์ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ตามมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ซึ่งก่อนเข้าวาระการประชุมฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้อ่าน พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563  ที่ทรงพระราชทานไว้เมื่อ วันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2553  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ว่า "งานราชการนั้น ต้องอาศัยความรู้ 3 ส่วนในการปฏิบัติ คือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้อง แม่นยำ ลึกซึ้ง กว้างขวาง ความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่ และความรู้คิดวินิจฉัย ที่ถูกต้องด้วยเหตุผล หลักวิชาและหลักธรรม ข้าราชการทุกคน จึงต้องสร้างสมอบรมความรู้ทั้ง 3 ส่วนนี้ ให้สมบูรณ์พร้อม อย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด จะได้สามารถปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลประโยชน์ที่แท้ ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชน"  จากนั้นได้มอบเกียรติ บัตรเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 3 คน และมอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ อีกจำนวน 1 ทุน

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนเมษายน 2563 ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เน้นย้ำในเรื่องของการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ให้เข้มข้นต่อไป การดำเนินการติดตามตรวจสอบผู้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ ของทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และการดำเนินมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งขณะนี้ ก็ยังให้คงมาตรการในการใช้น้ำอย่างประหยัด งดการทำนาและพืชเกษตรที่ใช้น้ำในปริมาณมาก ให้ใช้เฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปลูกพืชอายุสั้น และเพื่อการรักษาระบบนิเวศ เท่านั้น

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.