Header Ads

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาภาค 4 สนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 โคก หนอง นา โมเดล ตามนโยบายการสร้างอาชีพและแหล่งอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ในพื้นที่ภาคใต้


วันที่13พ.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานทำให้ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยจะทำให้ประชาชนมีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้จากการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ,ครอบครัว และชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ ที่ถูกต้องแก่ประชาชนต่อไป
ในการนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาภาค 4 ดำเนินการสนับสนุน ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้สนับสนุน กำลังพล เครื่องจักรกล และยานพาหนะ เข้าดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อทำ โคก หนอง นา โมเดล ในฟาร์มฯต่างๆดังนี้
1. นพค.41 สนภ.4 นทพ. ให้การสนับสนุน จำนวน 1 ฟาร์ม ในพื้นที่ บ.โคกโก ต.โต๊ะเด็ง  อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ 2. นพค.42 สนภ.4 นทพ. ให้การสนับสนุน จำนวน 1 ฟาร์ม ในพื้นที่ บ.จำปูน ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ขนาดพื้นที่ 1 0 ไร่  3. นพค.43 สนภ.4 นทพ. หน่วยให้การสนับสนุน จำนวน 2 ฟาร์ม ในพื้นที่ บ.ครองชีพ
ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ขนาดพื้นที่ 9 ไร่ และ บ.ควนหรัน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ขนาดพื้นที่ 20 ไร่ และ 4. นพค.44 สนภ.4 นทพ. ให้การสนับสนุน จำนวน 1 ฟาร์ม ในพื้นที่ บ.ปิยา ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ขนาดพื้นที่ 20 ไร่


กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และยังคงยึดมั่นในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ว่า ” ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา ”                                            ///////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.