Header Ads

กองทัพภาคที่ 3 มอบอาหารแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 82 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นจำนวนมาก นั้น

ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 จึงมอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ ดำเนินการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน โดยการนำรถครัวสนาม บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ รวมทั้งผู้มีมีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสมทบเงินและวัตถุดิบ เพื่อนำมาประกอบอาหารมอบให้แก่ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งในการมารับอาหารแต่ละพื้นที่นั้น ได้มีจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างในการเข้าแถว เพื่อเป็นการป้องกันของโรคอีกด้วย ซึ่งในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 22 – 29 เมษยายน 2563) ได้ดำเนินการมอบอาหารแก่ประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ไปแล้วกว่า 23,800 กล่อง
 จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.