Header Ads

กองทัพภาคที่ 3 กับการช่วยเหลือประชาชน ฝ่าวิกฤต COVID - 19วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 84 ณ ศาลาสุขอารมณ์ มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตเป็นจำนวนมาก นั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการดำรงชีวิต รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวก, ลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของโรคดังกล่าวในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 จึงมอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ ดำเนินการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของกำลังพลและครอบครัว ดังนี้.-
1. การมอบอาหารแก่ประชาชน โดยการนำรถครัวสนาม บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ รวมทั้งผู้มีมีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสมทบเงินและวัตถุดิบ เพื่อนำมาประกอบอาหารมอบให้แก่ประชาชน ซึ่งในการมารับอาหารแต่ละพื้นที่นั้น ได้มีจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างในการเข้าแถว เพื่อเป็นการป้องกันของโรคอีกด้วย ได้ดำเนินการมอบอาหารแก่ประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา รวมแล้วทั้งสิ้น 94,764 ชุด
 2. จัดกิจกรรม Army Delivery เพื่อขนส่งอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค ในลักษณะของการเดินเท้า, การปั่นรถจักรยาน, การขี่รถจักรยานยนต์, การใช้ล่อบรรทุก หรือการใช้เรือ เพื่อไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ถึงที่บ้าน
 3. การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตร โดยการรับซื้อผลผลิต เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับกำลังพลภายในหน่วย รวมทั้งนำมาจำหน่ายในราคาถูกเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไป อาทิ ผัก, ผลไม้ และปลา เป็นต้น
 4. การจำหน่ายผลผลิตจาก “โครงการทหารพันธุ์ดี” ให้แก่ประชาชนทั่วไปและชุมชนรอบค่าย ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และขอบคุณที่นำมาจำหน่ายถึงหน้าบ้านในราคาถูก เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นอย่างดี
 5. จัดกิจกรรม Army Barber Delivery ได้จัดชุดออกบริการตัดผมแก่ประชาชนถึงที่บ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องด้วยความไม่สะดวกในการเดินทางไปร้านตัดผม อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค ซึ่งจากการบริการดังกล่าว ได้การตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
 จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส!!!!อัทพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.