Header Ads

โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวครั้งที่ 85โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวครั้งที่ 85
วันที่ 22 พฤษภาคม  2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 85  ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ
เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีประเด็นสำคัญ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้.-

 

1. การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563
2. กองทัพภาคที่ 3 กับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
   ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
3. การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
4. การปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
5. การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.