Header Ads

รองพ่อเมืองปากน้ำโพ ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอชุมตาบงวันนี้ (21 พฤษภาคม 2563) เวลา 08.00 น.  นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ นายทอน สวัสนะที อายุ 104 ปี ผู้สูงอายุ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ตำบลปางสวรรค์ มีนางประนอม ภูมิลุน บุตรเป็นผู้ดูแล ความต้องการการช่วยเหลือได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภค เงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน อีกรายคือ นางสาวสมพิศ กล้ามนัส อายุ 34 ปี พิการซ้ำซ้อน (ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และทางสติปัญญา)  อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 10 ตำบลปางสวรรค์ มี  นายไพศาล กล้ามนัส อายุ 55 ปี บิดา เป็นผู้ดูแล มีความต้องการการช่วยเหลือได้แก่ เงินสงเคราะห์ครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ทั้งนี้การเยี่ยมเยือนครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พูดคุยแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ การประสานกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีกำลังใจในการพัฒนาให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตต่อไป!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.