Header Ads

🔴 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมพิจารณาประกาศและคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรคฯ การผ่อนคลาย ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ระยะที่ 2✴️วันนี้ (16 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์เพื่อพิจารณาประกาศและคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรคฯ การผ่อนคลาย ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ระยะที่ 2 ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) ที่ประชุมพิจารณาและมีมติดังนี้
การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่าง ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดฯ โดยให้สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้

✅(1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

❇️ก. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดดำเนินการได้ แต่ยังคงห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวนี้

❇️ข. ห้างสรรพสินค้า ศย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการเพิ่มเติมได้ ในส่วนที่เป็นการจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการให้บริการ รวมทั้งร้านอาหารหรือ เครื่องดื่ม (ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน) ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผมหรือ ทำเล็บ ยกเว้นส่วนที่เป็นโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรคหรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ำ สวนสัตว์ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านกมส์ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝาเท้า สถาบันกวดวิชา สนามพระเครื่อง ศูนย์ประชุม


ทั้งนี้ พื้นที่และกิจกรรมที่เปิดดำเนินการได้ให้งดวนการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และให้เปิดดำเนินการ ได้จนถึงเวลา 20.00 น.

❇️ค. ร้านค้าปลึกค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่

❇️ง. สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิงให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ

❇️จ. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ซึ่งมื่อรวมคณะทำงานหน้าฉาก และทุกแผนกแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ

❇️ฉ. ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำกัดจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นการประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือการประชุม การอบรม การสัมมนา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานเดียวกันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบทราบแหล่งที่มา

✅(2) กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

❇️ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานสริมความงาม และร้านทำเล็บ ทั้งที่อยู่ในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตื้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะการเสริมความงามเรือนร่างและผิวพรรณ ไม่รวมถึงการเสริมความงามบริเวณใบหน้า

❇️ข. สถานที่ออกกำลังกายพิตเนสที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะส่วนที่เป็นการเล่นโยคะหรือฟรีเวท โดยงดเว้นการใช้เครื่องเล่น เครื่องลู่วิ่ง จักรยานปั่น หรือการเล่นแบบรวมกลุ่ม

❇️ค. สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากลที่มิได้มีการปะทะกันระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หากเล่นเป็นทีม ให้มีผู้เล่นได้ฝั่งละไม่เกิน สามคน ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และปืนผา ง. สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม

❇️จ. สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์

🟢การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ ให้เจ้าของหรือผู้จัดการ สถานที่ตามที่จะได้รับการผ่อนคลาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลา ตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวเฉพาะราย หากสถานที่นั้นได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และจัดระเบียบต่างๆ แล้ว ให้สามารถสั่งให้เปิดดำเนินการในสถานที่ดังกล่าวได้

🟢ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ได้เน้นย้ำให้นายอำเภอทุกอำเภอ และคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินฯ ทุกคณะ สื่อสารคำสั่งฯ/ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ยังมีผลบังคับใช้ ให้สถานประกอบการ/สถานที่ ประชาชนรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป อีกทั้งเน้นย้ำให้ทุกอำเภอ ทุกท้องที่ ติดตามและบันทึกข้อมูลของประชาชนที่เดินทางข้ามเขตจังหวัดเข้าสู่ภูมิลำเนาจังหวัดนครสวรรค์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งขณะนี้มีจำนวน 121  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563) พบว่าไม่มีเอกสารใบรับรองจากพื้นที่ จำนวน 42 คน ให้มีการดำเนินการนำเข้ากักกันใน Local Quarantine ทันที พร้อมบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง


!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.