Header Ads

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 85 ณ อนุสรณ์ผู้เสียสละ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) นั้น กองทัพบก จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 จากเดิม วันที่ 1 - 12 เมษายน 2563 เป็น วันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม 2563 (เว้นวันที่ 28 กรกฎาคม และ 12 สิงหาคม 2563) ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายวัน เพื่อลดความแออัดของหน่วยคัดเลือกในแต่ละวัน โดยพิจารณาใช้สถานที่ตรวจเลือกภายในหน่วยทหารเป็นลำดับแรก กรณีไม่มีหน่วยทหาร ให้พิจารณาสถานที่ที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก และกำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงแนวการปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้.-
1. กำหนดให้ทหารกองเกินในท้องที่นำหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) มาแก้ไขวันสถานที่ตรวจเลือกใหม่ ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563
2. กำหนดให้ผู้ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ดำเนินกรรมวิธี ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ และทำการตรวจเลือกฯ ในระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยทหารในพื้นที่ กรณีไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้สถานที่ที่เหมาะสม
 3. กำหนดให้ผู้ที่ยื่นขอสิทธิผ่อนผัน เนื่องจากอยู่ระหว่างกำลังศึกษา ให้นำหมายเรียกฯ มาแก้ไขวัน เวลา สถานที่ตรวจเลือกใหม่ ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563
4. กำหนดให้ผู้ที่ขอสละสิทธิ์ผ่อนผัน แจ้งความประสงค์สละสิทธิ์ผ่อนผัน ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563
 5. ใบรับรองการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) ที่ถูกต้องนั้น ต้องได้รับจากประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ เท่านั้น ขออย่าได้หลงเชื่อว่าจะมีผู้หนึ่งผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยเหลือในทางที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการทุกคณะ ฯ ได้ให้ความเป็นธรรมแก่ทหารกองเกินทุกคน หากผู้ใดทราบว่ามีการช่วยเหลือกันในทางทุจริต เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ หรือมีการเรียบรับผลประโยชน์ตอบแทนไม่ว่ากรณีใดๆ จากบุคคลใดหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ ทั้งก่อนการตรวจเลือกฯ ในวันทำการตรวจเลือกฯ และหลังเสร็จสิ้นการตรวจเลือกฯ ขอให้ได้แจ้งรายละเอียดอันมีหลักฐานสามารถที่จะสอบสวนเอาความผิดได้ที่ กองทัพภาคที่ 3 หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อจะได้ติดตามสอบสวนดำเนินคดีแก่ผู้ที่ประพฤติมิชอบต่อไป
 6. รายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง ขั้นตอนการตรวจเลือกฯ, คำแนะนำการยกเว้นหรือผ่อนผันการรับราชการ, คำแนะนำการติดต่อราชการ และเส้นทางสู่อาชีพทหารฯ สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ เฟซบุ๊ก : กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
 กองทัพภาคที่ 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ทุกคน จะสำนึกถึงหน้าที่อันสำคัญยิ่งของลูกผู้ชายไทย ในอันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยไปแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันทุกคน และขอขอบคุณผู้ที่ร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจำการทุกคนที่ให้ความไว้วางใจต่อกองทัพ เป็นผู้เสียสละในอันที่จะเข้ารับการฝึกฝนให้มีระเบียบ วินัย ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ในการช่วยเหลือสังคม รวมทั้งเป็นกำลังที่สำคัญของชาติไทยสืบไป

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.