Header Ads

กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2563


วันที่ 29 เมษายน 2563 ที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และนางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2/2562 โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธาน และนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นเลขาธิการที่ประชุม  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมระบบทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้*การประชุมครั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้ 1) ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารองค์กรที่ดีของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 2) ของบประมาณหมวดงบบุคลากรภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 3) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ในส่วนที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติถูกปรับลดงบประมาณ ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมกันนำเสนอข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระการประชุมของสภาเกษตรแห่งชาติ ระบบทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2563

**นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จะนำมติข้อพิจารณาของที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำไปประกอบการขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป
  
ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน //////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.