Header Ads

รองพ่อเมืองสี่แคว พร้อมคณะป้องกันระงับยับยั้ง เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อำเภอชุมตาบง และแม่เปินวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เมื่อเวลา 9.30 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและระงับยับยั้ง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และ นางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมในการตรวจเยี่ยมในการปฏิบัติงาน ในการป้องกันและระงับยับยั้ง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิท-19) ซึ่งมีแนวโน้มมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดการ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดได้ตั้งทีม ลงพื้นที่ตรวจ การปฏิบัติงานในการป้องกันและระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น   ซึ่งในวันนี้ คณะตรวจเยี่ยมได้ลงพื้นที่อำเภอชุมตาบง และแม่เปิน โดยคณะได้ติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละอำเภอโดยภาพรวม และมอบนโยบายการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติ การวางแผนปฏิบัติงาน 90 วันในการปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน และได้ฝากเตือนหัวหน้าชุดปฏิบัติงานทุกชุด ในการเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ของตัวเอง หลังจากนั้น นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะได้เดินทางมาที่จุดหมู่บ้านต่างๆ พร้อมกับมอบอาหาร เครื่องดื่มให้กับจุดดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0886436594!!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.