Header Ads

คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมพิจารณาประกาศและคำสั่ง จังหวัดนครสวรรค์ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันนี้ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประกาศและคำสั่งของจังหวัดนครสวรรค์ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดนครสวรรค์   คำสั่งที่ 1288/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ตั้งแต่ 31 มีนาคม- 30 เมษายน 2563)


 คำสั่งที่ 1383/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) (9-30เมษายน 2563)
คำสั่งที่ 1424 /2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) (ตั้งแต่ 12-30 เมษายน 2563)
 และคำสั่งฯที่ 1519 /2563 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดนครสวรรค์  ปิดร้านค้า/สถานประกอบการขายสุรา (ตั้งแต่18-30 เมษายน 2563)  นั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณา แล้ว มีมติร่วมกันโดยอาศัยข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2558 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 พิจารณาให้คงดำเนินตามมาตรการ ตามคำสั่งฯ ดังกล่าว ต่อไปจนกว่าจังหวัดนครสวรรค์ จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 088 6 4 3 6 5 9 4!!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.