Header Ads

ชุดปฏิบัติการนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค -19) "สถานประกอบการ จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ท้องที่อำเภอเมืองนครสวรรค์วันนี้ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น.  นางสรัลพัชร  ประโมทะกะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม คณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิค -19)  ของ"สถานประกอบการ การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านอาหาร  โรงแรม รถเข็น  หาบเร่ แผงลอย "  ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อประเมินและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการ การเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในร้าน การล้างมือด้วยแอบกอฮอล์เจล หรือน้ำ และการสวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.