Header Ads

เทศบาลตำบลลาดยาวปฏิบัติงานพ่นฆ่าเชื้อป้องการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ใน 15 ชุมชนวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 18.30 น. เทศบาลตำบลลาดยาว นำโดย นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุข ปฏิบัติงานพ่นฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในเขตเทศบาลตำบลลาดยาว โดยได้ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด ตั้งแต่ วันที่  20 เมษายน ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2563 รวมทั้งสิ้น 15 ชุมชน ซึ่งในการดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลลาดยาว จะทำการพ่นฆ่าเชื้อควบคุมบริเวณ ทางเท้า เสาราวบันได และพื้นผิวสัมผัส ริมถนน ซึ่งเวลาการปฏิบัติงานจะเริ่มตั้งแต่ 18.00 น. ตามเวลาที่เทศบาลตำบลลาดยาวประชาสัมพันธ์จากการเปิดเผยของ นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ทางเทศบาลตำบลลาดยาวได้ตระหนัก ถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาตลาด ถึงแม้ในเขต เทศบาลตำบลลาดยาว จะไม่มีผู้ติดเชื้อ ดังกล่าวก็ตาม ทางเทศบาลก็ยังคุมเข้มมาตลอด เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลาดยาว ให้ความมั่นใจ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.