Header Ads

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือบรรเทาความเสียหาย แก่สายเดินเรือจากสถานการณ์โควิด-19


   เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจขนส่งทางทะเล ทั้งในเรื่องจำนวนตู้สินค้าที่ลดลงและจำนวนเที่ยวเรือที่จำเป็นต้องถูกยกเลิก คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. จึงได้พิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหายของสายเดินเรือและตัวแทนเรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

1. ลดค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้าและเรือลากจูง ทั้งที่ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ในอัตราปรับลดลง 5% จากอัตราที่ได้ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบันโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

2. ขยายระยะเวลาผ่อนผันให้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้จากเดิมที่กำหนดไว้ 15 วัน เป็น 45 วัน ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ใบแจ้งหนี้ที่ลงวันที่ 15 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563ขับเคลื่อนโดย Blogger.