Header Ads

"คุมประพฤติ" ร่วมใจ ต้านภัย โควิด - 19 บำเพ็ญประโยขน์ ศูนย์ท่ารถนครสวรรค์วันที่ 29 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น ณ. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์( ศูนย์ท่ารถ) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดกิจกรรม "คุมประพฤติ ร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด -19 โดยการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ศูนย์ท่ารถ ณ สถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ โดยการฉีดน้ำล้างและทำความสะอาดพื้น เพื่อเป็นการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ถึงแม้ว่านครสวรรค์ จะไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็ตาม แต่การคุมเข้มทางจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานต่าง ๆ ก็ยังให้ความร่วมกมือ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด หวนกับมาอีกครั้ง


โดยในกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย นายวรวุฒิ  ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นางสาวนงเยาว์ มูลเครือคำ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ คณะกรรมการชมรม To Be Number One สำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ และ เจ้าหน้าที่ ผู้ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.