Header Ads

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโชติรวีนครสวรรค์ ร่วมกับ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ส่งกำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิท 19


 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโชติรวีนครสวรรค์ ร่วมกับ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ร่วมแบ่งปัน ธารน้ำใจมอบสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทุกองค์กรให้ความตระหนัก และร่วมกันป้องกันการติดเชื้อไวรัส เนื่องจากเป็นโรคที่ติดต่ออย่างรวดเร็วและรุนแรง ทางโรงเรียนให้ ความสำคัญในการวางแผนวางมาตรการ ทางด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการชะลอและแพร่กระจายของเชื้อโรค ตลอดจนให้ความรู้แก่บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ทั้งครู นักเรียน นักการ แม่ค้า เพื่อเป็นการป้องกันหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 โดยทางโรงเรียนจะมีการตรวจ คัดกรอง บุคคลที่เข้ามาภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
  ซึ่งในวันนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่า กับโรงเรียน ได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 500 ชุด โดยมี นายสุวัฒนชัย บัญชาเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่า โชติรวี ได้กล่าวว่า การที่สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับโรงเรียนจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด 19 และเพื่อเป็นการสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 และที่สำคัญเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างศิษย์เก่าโรงเรียนโชติรวี กับโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ต่อไป
!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.