Header Ads

การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดย กองทัพภาคที่ 3


วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 84 ณ ศาลาสุขอารมณ์ มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
 ด้วยในห้วงที่ผ่านมา ประเทศไทยตอนบนประสบภัยพิบัติจากพายุฤดูร้อน เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อันส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือนร้อน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย เป็นจำนวนมาก นั้น

 ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ ดำเนินการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ โดยในห้วงที่ผ่านมา (วันที่ 22 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2563) ได้ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 3,378 หลังคาเรือน ในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือ และได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัยพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมแล้วทั้งสิ้น 7,017 หลังคาเรือน
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.