Header Ads

พล.ม.1 จัดรถครัวสนาม จำนวน 1 คัน แจกจ่ายอาหาร ให้บริการกับประชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์เมื่อ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 พล.ม.1 จัดรถครัวสนาม ทำอาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ณ บริเวณหน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง   จำนวน  1,000 กล่อง  ยอดผู้มาใช้บริการ 950 คน  นอกจากนี้ยังได้มีบริการ army delivery โดย ม.3  ส่งข้าวถึงมือประชาชนถึงบ้าน สำหรับผู้ที่ออกมารับข้าวได้ยากลำบาก จำนวน  120 คน   230 กล่อง
       

สำหรับประชาชนที่มารับบริการได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจคัดกรองและการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ที่หน่วยได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค พล.ม.1 จึงได้ดำเนินการ ประกอบอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 12 (ในห้วง 9 เม.ย. – 5 พ.ค.63 ) รวมยอดทั้งสิ้น 24,650 กล่อง  มีประชาชนมารับบริการ รวม  22,010 คน ซึ่งได้รับการตอบรับจาก ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยในแต่ละครั้งจะมีผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่บริจาคสิ่งของข้าวสาร น้ำดื่ม วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ให้กับหน่วยทุกครั้งกองทัพต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน


!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.